JAPAN NINJUTSU FEDERATION

FRANCIA-SUIZA

Curso Internacional

Imparten:

Senpai Kiko Miralles - Senpai Pedro Prieto - Sensei Juan Hombre

PROGRAMA:

VENDREDI
20:00h > 22:00h Only Ecole Da Silva Avancés ( > 6ème Kyu)
MÓDULO DE ENTRENO NOCTURNO
SEISHIN TEKI KYOYO (Diferentes COLOQUIOS o CHARLAS sobre Filosofía y Espiritualidad) 
KUJI GOSHIN HO-HAYA KUJI-JUJI NO HO
SHINOBI DETACHI NO NARAI Preparar actividades clandestinas
SAN MU NIN  y YOMICHI NO KOTO (Incursiones en la Noche)
MÓDULO NOCTURNO “ESPECIAL”(Solo para Intensivos e Instructores)

SAMEDI
10h00 > 12h00 : > 10 ans

14h00 > 15h00 : 4 > 9 ans
15h30 > 18h00 : > 10 ans

20h30 > 21h30 : > 4 ans
21h30 > 23h00 : > 10 ans
23h00 > 00h30 : > Avancés ( > 6ème Kyu)

DIMANCHE 
09h00 > 11h00 : > 10 ans
11h15 > 12h15 : 4 > 9 ans

14h00 > 15h00 : > 4 ans
15h15 > 17h00 : > 10 ans

¡SPECIAL TRAINING!

Only Avanced Japan Ninjutsu "Members"

-SHINOBI KOKORO NO KATA (Kata del Viento)
- SHINOBI MISEKAKE BASHIRI (Trampas de Campo de Batalla)

(Entreno de Madrugada entre las 08:00 y las 09:30, junto con: KOPPO TAIKEN (Endurecimiento corporal) 
SHINOBI GENKI NO KATA  (Kata de Endurecimiento muy similar al SANCHIN KATA de Karate)
OKINAWA IBUKI - FUTAE IBUKI

SHINOBI GENKI SHINOBIKEN
(Entreno INTENSIVO de Espada Ninja)

MÓDULO DE ENTRENOS MAÑANA
(Todos)
HISHINGYO-TENGU TOBIKIRI-ISHIKAGI NOBORI 
SHINOBIKEN 
-SUI JUTSU- (MIZUGUMO-UKIZUTSU)
ONGYOTONJUTSU
SHINOBI KIHON-TAIKENJUTSU-TENGU KIHON-TENGU NANA ARASHI 
NINJATO (De madera tipo Bokken)

MÓDULO DE ENTRENOS TARDES
(Todos)
SHURIKENJUTSU-BOSHURIKEN-KURUMASHURIKEN-NAGETO-NAGEYARI-KAMANAGE-NAGEKEN-HASHINAGE-HANKYU-FUKIYA


HIKENHO (Cuchillo Invertido MADERA para  Jóvenes de menos 15 años)
HIKENJUTSU (Cuchillo Invertido de GUERRA  sólo para ADULTOS)
SHINOBI SENJO Tácticas de Campo de Batalla  (Solo con el uso del NINJATO)
COMIDA MILITAR NINJA  “SHINOBI HYORO JINTO SYOKU” 
HOSHII-NIGIRIMESHI-BANRI NO SAKE-TAMAGO-HYOROGAN-MISHO-HATO MUGI 

CONTACTO:

ENTRAR EN JAPAN NINJUTSU FEDERATION