ARMAS DE ENTRENAMIENTO NINJA

*** KUSARI GAMA 50€

KAGI NAWA 30€ ***

*** KURUMA SHURIKEN 30€ (5u.)

BO SHURIKEN 15€ (5u.) ***

*** NAGE KEN 10€

SHINOBIKEN 70€ ***

*** NINJATO 70€

KATANA 70€ ***

*** BOKKEN 15€

TANTO 10€

 

Para realizar pedidos pueden llamar al Tlf.: 0034 - 675 176 199 o escribir a nuestro

E-mail: internationaljapanninjutsu@gmail.com